บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1261  

นาง วรรณลภัทร จันลาภา

ผู้อำนวยการ

033050419

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นาย นพดล ประยูรสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

033-050419

[email protected]

นางสาว มานิกา น้อยเอี่ยม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

033-050419

[email protected]

นางสาว นลินพร ยิ้มน้อย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

033-050419

[email protected]

นางสาว นฤมล มาพริก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

[email protected]

นาย ปรีชา ขำคำ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

นาย ภาคภูมิ เอกเอี่ยม

เจ้าพนักงานการเกษตร

033-050419

[email protected]

นาย นพดารา ฟักประเสริฐ

นักวิชาการเกษตร

033-050419

[email protected]

ผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อำพล กิมิเส

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็๋ดพันธุ์

033-050419

[email protected]

นางสาว วันรียา บุญสัน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

[email protected]

นาย วิทยา คะเด

เจ้าพนักงานการเกษตร

033-050419

[email protected]

นาย วัชร์สัน บุญมณีสิรีกุล

เจ้าหน้าที่การเกษตร

033-050419

[email protected]

ถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ปรัชญ์ พยัคฆเพศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

033-050419

[email protected]

นาย สิทธิวัฒน์ จันทรา

พนักงานประจำห้องทดลอง

033-050419

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว นฤมล มาพริก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

033050419

[email protected]

นางสาว ลาวัลย์ มัดลัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

033050419

[email protected]

นาย สมนึก บุตรพรม

พนักงานขับรถยนต์

033-050419

-

นาง ทัศนีย์ หมัดมุด

พนักงานรับโทรศัพท์

033-050419

-

นางสาว เกศศิณี สุขโข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

033050419

[email protected]

นาย ธวัชชัย เรียงสา

ช่างเครื่องกล

033-050419

[email protected]

นางสาว สุรีฉาย เอี่ยมวิจิตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

033-050419

[email protected]