บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    96  

นาง วรรณลภัทร จันลาภา

ผู้อำนวยการ

033050419

wannaphan.j@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาย นพดล ประยูรสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

033-050419

noppadol.p@rice.mail.go.th

นางสาว มานิกา น้อยเอี่ยม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

033-050419

manika.n@rice.mail.go.th

นาย พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

peerawat.t@rice.mail.go.th

นางสาว นลินพร ยิ้มน้อย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

nalinphorn.y@rice.mail.go.th

นางสาว นฤมล มาพริก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

naruemon.ma@rice.mail.go.th

นาย ภาคภูมิ เอกเอี่ยม

เจ้าพนักงานการเกษตร

033-050419

pakpom.e@rice.mail.go.th

นาย นพดารา ฟักประเสริฐ

นักวิชาการเกษตร

033-050419

nopdara.f@rice.mail.go.th

ผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อำพล กิมิเส

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็๋ดพันธุ์

033-050419

umpoln.k@rice.mail.go.th

นางสาว วันรียา บุญสัน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

wanreeya.b@rice.mail.go.th

นาย วิทยา คะเด

เจ้าพนักงานการเกษตร

033-050419

witthaya.k@rice.mail.go.th

นาย วัชร์สัน บุญมณีสิรีกุล

เจ้าหน้าที่การเกษตร

033-050419

watsan.b@rice.mail.go.th

ถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ปรัชญ์ พยัคฆเพศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

033-050419

prach.p@rice.mail.go.th

นาย สิทธิวัฒน์ จันทรา

พนักงานประจำห้องทดลอง

033-050419

sitthiwat.c@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

033050419

peerawat.t@rice.mail.go.th

นางสาว ลาวัลย์ มัดลัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

033050419

lawan.m@rice.mail.go.th

นาย สมนึก บุตรพรม

พนักงานขับรถยนต์

033-050419

-

นาง ทัศนีย์ หมัดมุด

พนักงานรับโทรศัพท์

033-050419

-

นางสาว เกศศิณี สุขโข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

033050419

gassinee.s@rice.mail.go.th

นาย ธวัชชัย เรียงสา

ช่างเครื่องกล

033-050419

thawatchai.r@rice.mail.go.th

นางสาว สุรีฉาย เอี่ยมวิจิตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

033-050419

surechay.o@rice.mail.go.th