ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องใน

    นางวรรณพรรณ  จันลาภา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนฤมล มาพริก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำไร้คนขับและฉีดพ่นสารฉีดพ่นและอากาศยานไร้คนขับ กิจกรรมถ่ายทอดฝึกอาชีพภูมิปัญญาสร้างอาชีพ กิจกรรมจัดแสดงนวัตกรรมข้าว การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ โดยถ่ายทอดสดผ่าน facebook live และเว็บไซต์ www.Riceday2564.com งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลางตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี