ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานรับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวจากกรมชลฯ ช่วยลดโลกร้อนและการใช้น้ำ


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมงานรับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวจากกรมชลฯ ช่วยลดโลกร้อนและการใช้น้ำ

   

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางวรรณพรรณ  จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และนายนพดล  ประยูรสุข รับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวด้วยระบบเซ็นเซอร์จากกรมชลประทาน ภายใต้โครงการการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ และลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยโดยกรมชลประทานให้ความอนุเคราะห์ในด้านของการวัดปริมาณน้ำ การบริหารจัดการน้ำ เริ่มตั้งแต่วัดปริมาณน้ำด้วยการใช้แรงงาน วัดปริมาณน้ำด้วยการคำนวณ วัดปริมาณน้ำด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย จนปัจจุบัน ได้พัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวด้วยระบบเซ็นเซอร์ทำให้การควบคุมการให้น้ำระบบนี้ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการนำเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยำมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทยให้เป็นผู้นำในตลาดโลกต่อไป