กิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-27 14:49:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-27 14:15:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-27 14:04:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-27 14:01:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรม " ระบบเซนเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนาเพื่อการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแท้ง (AWD)"

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรม " ระบบเซนเชอร์วัดระดับน้ำในแปลงนาเพื่อการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแท้ง (AWD)"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-21 15:25:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-18 11:26:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่น้ำมันรำข้าว โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่น้ำมันรำข้าว โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-18 11:17:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ฉะเชิงเทร

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ฉะเชิงเทร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา วันที่ 2023-07-18 10:44:40

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวเชิงเทรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง