วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       567  

   

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่มุ่งเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน