ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4

    วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายภาคภูมิ เอกเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมวัดหินดาษ) หมู่ 14 ตำบลดงน้อย อำราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บริษัทเอกชน นักเรียน เกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติเช้าร่วมงานประมาณ 400 ราย