ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

    วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม รับทราบผลความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมขาวดอกมะลิ 105