ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว

    วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว จำนวน 49 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้นายอำพล กิมิเส เจ้าหนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายภาคภูมิ เอกเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และนำชมกิจกรรมต่างชองศูนย์ พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติจริงในการดำนา การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า และการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำ ทั้งนี้ครูและนักเรียนได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวเป็นอย่างดียิ่ง