ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม

    วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐธภา  เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 82 ราย ในการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มุ้งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าว โรคแมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ซูชิจากข้าวหอมจันทร์ รงม 3 ฐานกิจกรรม ทั้งนี้นักเรียนและครูให้ความสนใจเข้าชมฐานการเรียนรู้ที่ทางศูนย์ฯ จัดให้เป็นอย่างดี