ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่น้ำมันรำข้าว โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่น้ำมันรำข้าว โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายภาคภูมิ  เอกเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่น้ำมันรำข้าว โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเสริมสร้างพลังหญิงและศักยภาพในบริบทของการมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี