ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ฉะเชิงเทร


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ฉะเชิงเทร

         วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2566 นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนฤมล มาพริก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ฉะเชิงเทรา โดยวิธีการปักดำด้วยรถปักดำชนิดเดินตาม และการหว่านข้าวงอกด้วยเครื่องพ่นสะพายหลัง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มทักษะคุณลักษณะของนักเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ