ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

   

     วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปรัชญ์ พยัคเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนพดารา  ฟักประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสิทธิวัฒน์ จันทรา พนักงานประจำห้องทดลอง ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีการวางแผนการผลิต สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุนทร โภคา นายอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานในพิธี มีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 90 ราย