ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566

   

 วันอังคารที่ 21 กุม ภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารให้กับเกษตรกร มีจำนวนเกษตรกร 31 ราย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเซ้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกณฑ์ทฤษฎีใหม่ในแปลงของตน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้พอเพียงต่อการดำรงซีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ หมู่ 6 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา