ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา


    ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   

วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปรัชญ์ พยัคมเพศ นักวิซาการเกษตรปฏิบัติการ นายสิทธิวัฒน์ จันทรา หนักงานประจำห้องทดลอง ลงพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 12 กลุ่ม เพื่อสำรวจซ้อมูลด้านตันทุนการผลิต ด้านผลผลิตข้าว และข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มฯ