โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

                                           

 
 
ชื่อ :   นายโอภาส  วรวาท
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1934 0043
20151104 112243
 
ชื่อ :   นายอำพล  กิมิเส
ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 2450 5496
20151104 112121
 
ชื่อ :   นายนพดล  ประยูรสุข
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 4359 0555
 1225
 
ชื่อ :   นายมานิกา  น้อยเอี่ยม
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1378 7335
20151104 112207
  
ชื่อ :  นายปรัชญ์  พยัคฆเพศ
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 4546 4956
 
ชื่อ :  นายพีรวัส  ธรรมิรัตนเกษม
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 7982 4415
 
ชื่อ :  นางสาวนลินพร  ยิ้มน้อย
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 , 08 1753 1759
 
 
ชื่อ :  นางสาวปรมาภรณ์  เนตรสว่าง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 
 
 
ชื่อ :  นางสาววันรียา  บุญสัน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :  
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 
 
ชื่อ :  นางสาวลาวัลย์  มัดลัง
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :   0 3305 0419 

 Staffing 10012562