Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 243
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 236
ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือ ปี 2557 Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 179
แบบบ้าน Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 223
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 324
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 638