ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโรงโรงปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  จ้างเหมาก่อสร้างโรงโรงปฏิบัติงาน (1 หลัง) 

- ตาราง ปปช.01