ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และตรวจตัดข้าวเรื้อ (พันธุ์ปน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดReader icon