ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องอบเมล็ดพันธุ์พร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียด