ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีพิเศษ

- ตาราง ปปช.01

- ปร.4 , ปร.5

- ขอบเขตของงาน

แบบแปลน