ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) คลิ๊กรายละเอียด 

แบบ ปร.5 

แบบ ปร.4 

ขอบเขตของงาน

แบบแปลน