Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จำนวน 147 ไร่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 100
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ราย Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 101
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และตรวจตัดข้าวเรื้อ(พันธุ์ปน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 92
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 86
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 95
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโรงโรงปฏิบัติงาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 94
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 150
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 101
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 102
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 100

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima