เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติและความเป็นมา

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 79/1 หมู่ 13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่เดิมเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแลของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพราะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

กรมวิชาการเกษตรได้ประสานกับกรมธนารักษ์ และได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุแห่งนี้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542

วันที่ 10 มกราคม 2543 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งเริ่มแรกตั้งเป็น “สถานีทดลองข้าวส่วนแยกสถานีทอลองข้าวบางเขน”

                 วันที่ 12 มีนาคม 2546 กรมวิชาการเกษตรได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน สถานีทดลองข้าวแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฉะเชิงเทรา”สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร

ccs

           วันที่ 15 มีนาคม 2549 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กรมการข้าว” โดยให้ “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฉะเชิงเทรา” เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว โดยมีภาระกิจในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าวนาชลประทานและข้าวนาน้ำฝน เป็นแหล่งผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับนาชลประทานในเขตภาคกลาง และให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร

27004

                        

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima