งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม 2560pdf

เดือน พฤศจิกายน 2560pdf

เดือน ธันวาคม 2560pdf

เดือน มกราคม 2561pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2561pdf

เดือน มีนาคม 2561pdf

เดือน เมษายน 2561pdf

เดือน พฤษภาคม 2561pdf

เดือน มิถุนายน 2561pdf

เดือน กรกฎาคม 2561pdf

เดือน สิงหาคม 2561pdf

เดือน กันยายน 2561pdf

 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560

เดือน มีนาคม 2560 pdf 

เดือน เมษายน 2560pdf 

เดือน พฤษภาคม 2560pdf

เดือน มิถุนายน 2560pdf

เดือน กรกฎาคม 2560pdf

เดือน สิงหาคม 2560pdf

เดือน กันยายน 2560pdf