งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

293620ea6f8dea1beb10338f5db76debงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน ตุลาคม 2561pdf

เดือน พฤศจิกายน 2561pdf

เดือน ธันวาคม 2561pdf

เดือน มกราคม 2562pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2562pdf

เดือน มีนาคม 2562pdf

เดือน เมษายน 2562pdf

เดือน พฤษภาคม 2562pdf

เดือน มิถุนายน 2562pdf

เดือน กรกฎาคม 2562pdf

เดือน สิงหาคม 2562pdf

เดือน กันยายน 2562pdf

 

944309f829723e388ba5e79da4a29f82  งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ตุลาคม 2560pdf

เดือน พฤศจิกายน 2560pdf

เดือน ธันวาคม 2560pdf

เดือน มกราคม 2561pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2561pdf

เดือน มีนาคม 2561pdf

เดือน เมษายน 2561pdf

เดือน พฤษภาคม 2561pdf

เดือน มิถุนายน 2561pdf

เดือน กรกฎาคม 2561pdf

เดือน สิงหาคม 2561pdf

เดือน กันยายน 2561pdf 

รายการบัญชีงบทดลอง 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560

เดือน มีนาคม 2560 pdf 

เดือน เมษายน 2560pdf 

เดือน พฤษภาคม 2560pdf

เดือน มิถุนายน 2560pdf

เดือน กรกฎาคม 2560pdf

เดือน สิงหาคม 2560pdf

เดือน กันยายน 2560pdf