แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ด่วนที่สุดที่ กค 0416.4/ว143 ลว. 19 มี.ค.61)