แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (กค 0416.4/ว143 ลว.19 มี.ค.61)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (กค 0416.4/ว143 ลว.19 มี.ค.61) คลิ๊ก