Subcategories

Display # 
Title Author Hits
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 207
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 194
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ด่วนที่สุดที่ กค 0416.4/ว143 ลว. 19 มี.ค.61) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 220
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (กค 0416.4/ว143 ลว.19 มี.ค.61) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 203
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริหารฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (กค 0416.2/ว134 ลว 15 มี.ค.61) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 220
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (กค 0416.4/ว74 ลงวันที่ 9 ก.พ.61) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 208
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิ.ย.59) Written by ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 962

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama Ofis Tasima